Algemene voorwaarden individueel en teams XTERRA NETHERLANDS

XTERRA BENELUX

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Evenement: het door Sporteiland in enig jaar te organiseren triatlonevenement XTERRA NETHERLANDS.
  • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  • Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
  • Organisator: de rechtspersoon (in deze Sporteiland) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. Een Deelnemer van XTERRA NETHERLANDS dient in het jaar waarin de onderstaande onderdeel van het Evenement wordt gehouden tenminste de aangegeven minimumleeftijd te hebben bereikt:

  • XTERRA NETHERLANDS (FULL RACE), 18 jaar  (geboortejaar 2002)
  • XTERRA RELAY, 16 jaar (geboortejaar 2004)
  • XTERRA SPRINT, 14 jaar (geboortejaar 2006)
  • XTERRA SPRINT RELAY, 14 jaar (geboortejaar 2006)
  • XTERRA NETHERLANDS Junior S, 12 jaar  (geboortejaar 2008)
  • XTERRA NETHERLANDS Junior XS, 8 jaar (geboortejaar 2012)

2.2. De Deelnemer dient zich tijdens het evenement te houden aan de geldende reglementen van de Nederlandse Triathlonbond (http://www.triathlonbond.nl/NTB/Reglementenstatuten.aspx).

2.3. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.4. Doorverkoop of overdracht van het startbewijs van het Evenement is niet toegestaan en het startbewijs van het Evenement kan niet gebruikt worden tijdens een volgende editie.

2.5. Annuleren kan alleen  schriftelijk bij de organisatie van het Evenement. Voor de annuleringsvoorwaarden van de verschillende onderdelen van het Evenement verwijzen we naar Artikel 7 van de algemene voorwaarden

2.6. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen aan Deelnemer plaatsvinden. De Deelnemer houdt wel recht op eventueel bestelde shirts; deze zullen per post worden toegezonden.

2.7. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

2.8. Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Lees de Privacy Statement voor meer informatie.

Artikel 6: Reglement

Op de deelname door de Deelnemer aan de XTERRA NETHERLANDS is het reglement van de Nederlandse Triathlonbond van toepassing, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Annuleringsvoorwaarden

XTERRA BENELUX CHALLENGE
Elke deelnemer met een annuleringsverzekering (€ 36,00) krijgt het volledige inschrijfbedrag  (€ 295,00) terugbetaald bij annuleren tot en met 6 juni 2020. Het inschrijfgeld van een van de drie wedstrijden (€ 105,00/wedstrijd) zal worden terugbetaald bij annuleren tot 7 dagen voor de wedstrijd (België 6/6, Luxemburg 3/8, Nederland 12/9).

Atleten zonder annuleringsverzekering kunnen de deelname annuleren van de XTERRA BENELUX CHALLENGE tot 12/5/2020. De atleet krijgt € 200,00 terugbetaald voor de drie wedstrijden. Terugbetaling van het inschrijfgeld van een van de drie wedstrijden (€ 40,00/wedstrijd) kan worden aangevraagd tot 30 dagen voor aanvang van elke wedstrijd (Belgie 13/5/2020, Luxemburg 9/7/2020, Nederland 19/8/2020). De inschrijving kan niet over gedragen worden aan een andere deelnemer of gebruikt worden tijdens een volgende editie.

XTERRA NETHERLANDS (FULL)
Elke deelnemer met een annuleringsverzekering, afgesloten bij inschrijven, krijgt het volledige inschrijfbedrag terug bij annuleren tot en met 11 september 2020. De inschrijving kan niet over gedragen worden aan een andere deelnemer of gebruikt worden tijdens een volgende editie.

Annuleren(zonder annuleringsverzekering) voor XTERRA NETHERLANDS (FULL) is mogelijk tot 1/9/2020 mits een doktersverklaring kan worden overlegd. Er zal 50% van de inschrijfkosten worden terugbetaald. De inschrijving kan niet over gedragen worden aan een andere deelnemer of gebruikt worden tijdens een volgende editie.

XTERRA RELAY en XTERRA SPRINT RELAY
Annuleren voor XTERRA RELAY is niet mogelijk maar verandering van de teamsamenstelling is mogelijk tot 12 september 2020. De inschrijving is niet overdraagbaar naar een volgende editie.

XTERRA SPRINT en XTERRA JUNIOR
Annuleren voor XTERRA SPRINT en XTERRA JUNIOR is mogelijk tot 1/9/2020 mits een doktersverklaring kan worden overlegd. Er zal 50% van de inschrijfkosten worden terugbetaald. De inschrijving kan niet over gedragen worden aan een andere deelnemer en/of is niet geldig bij een volgende editie.